Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Dierenkliniek Wateringse Veld

Artikel 1: Definities

  • Dierenarts : degene die op grond van de Wet Dieren tot de uitoefening van de diergeneeskunde is toegelaten en die in opdracht van de Cliënt diergeneeskundige behandelingen verricht
  • Dierenkliniek Wateringse Veld: de praktijk die de dierenartsen met assistentes voeren onder de naam Dierenkliniek Wateringse Veld, hierna te noemen ‘Dierenkliniek’
  • Cliënt : de eigenaar van de te behandelen Patiënt in wiens opdracht de Dierenkliniek de diergeneeskundige behandelingen verricht en/of adviezen geeft
  • Patiënt(en) : het (de) door de Cliënt ter behandeling aangeboden dier(en)
  • (Behandelings)overeenkomst : de overeenkomst (van opdracht) tussen de Dierenkliniek en de Cliënt tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren van medicamenten en/of het geven van adviezen
  • Debiteur : degene op wiens naam de factuur van de Dierenkliniek is gesteld

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de Dierenkliniek en de Cliënt.

2.2
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Cliënt binden de Dierenkliniek niet, tenzij de Dierenkliniek schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming (Behandelings)overeenkomst

3.1
De tussen de Dierenkliniek en de Cliënt te sluiten (Behandelings)overeenkomst is rechtsgeldig vanaf het moment dat de Dierenkliniek met de uitvoering van de behandeling is begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd, dan wel een toezegging heeft gedaan om dit op een overeengekomen datum en tijdstip uit te voeren.

3.2
De Dierenkliniek heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die de Dierenkliniek heeft moeten maken om de aanbieding aan de Cliënt te verstrekken, in rekening te brengen.

3.3
De Dierenkliniek heeft het recht om het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden Patiënt, te weigeren en/of om slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien de Dierenkliniek van mening is dat behandeling van Patiënt geen, althans volstrekt onvoldoende, kans op succes heeft dan wel niet in het belang van Patiënt is.

Artikel 4: Inhoud (Behandelings)overeenkomst

De tussen de Dierenkliniek en de Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van de Dierenkliniek tot het leveren van een diergeneeskundige behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren medicamenten. De Dierenkliniek voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht,

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging (Behandelings)overeenkomst

5.1
De tussen de Dierenkliniek en de Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst wordt tussentijds beëindigd door:

het uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt, waarbij de Cliënt door de Dierenkliniek zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de Patiënt;

het overlijden van de te behandelen Patiënt;
een eenzijdige beslissing van de Dierenkliniek, indien de Dierenkliniek van mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
een eenzijdige beslissing van de Dierenkliniek indien het vertrouwen tussen de Dierenkliniek en de Cliënt op ernstige wijze is verstoord.

5.2
Indien de (Behandelings)overeenkomst op eenzijdig verzoek van de Dierenkliniek tussentijds wordt beëindigd dan zal de Dierenkliniek, alvorens hiertoe over te gaan, de Cliënt hierover informeren en zijn motivatie aan de Cliënt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

5.3
Indien de (Behandelings)overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de Cliënt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van de Dierenkliniek.

Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling

6.1
De Dierenkliniek stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Aan Cliënt kan op zijn verzoek vooraf een raming van de te verwachten kosten worden verstrekt; aan deze raming kunnen in beginsel geen rechten worden ontleend daar het nadrukkelijk slechts een schatting betreft.

6.2
Bij het in rekening brengen van verblijfkosten aan de Cliënt gelden de dag van opname en de dag van afhalen als volledige verpleegdagen.

6.3
De Dierenkliniek is te allen tijde gerechtigd om Cliënt te verzoeken een geldig identiteitsbewijs te overleggen.

6.4
Betaling van de nota van de Dierenkliniek dient te geschieden direct na de verrichting tenzij anders overeengekomen. Voor niet directe betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.

6.5
Bij niet-tijdige betaling zal de debiteur direct in verzuim zijn en is de debiteur de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of restant der vordering.

6.6
De debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door de Dierenkliniek in rekening worden gebracht voor de door de Dierenkliniek verrichte werkzaamheden.

6.7
Indien de debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten zijn conform het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 40.

6.8
De Dierenkliniek heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de Cliënt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door de Dierenkliniek is ontvangen.

6.9
De Dierenkliniek heeft het recht om indien Cliënt de nota niet terstond wil betalen gebruik te maken van het haar wettelijk toekomende retentierecht en de Patiënt en/of de goederen onder zich te houden, en alle daarmee gepaard gaande extra kosten bij de Cliënt in rekening te brengen.

Artikel 7: Klachten

7.1
De Cliënt is verplicht om de door de Dierenkliniek te verrichten prestatie en/of te leveren medicamenten onverwijld te keuren op direct constateerbare gebleken en/of onvolkomenheden. De Cliënt dient klachten over de verrichte diensten binnen 7 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de Cliënt kenbaar is geworden, aan de Dierenkliniek (bij voorkeur schriftelijk) te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens de Dierenkliniek terzake enige gebrek en/of onvolkomenheid vervalt.

7.2
Indien de Dierenkliniek de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de Dierenkliniek te allen tijde het recht om :

  1. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn en op de juiste wijze te verrichten of;
  2. het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren;

zulks ter keuze van de Dierenkliniek

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Indien de Dierenkliniek op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de Dierenkliniek in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten.

Artikel 9: Eigendom

De Dierenkliniek behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s die betrekking hebben op de behandelde Patiënt. De Dierenkliniek zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De Cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

Artikel 10: Bijzondere bepalingen

10.1
Het is de Cliënt niet toegestaan andere ruimten van de kliniek dan de wachtkamer te betreden zonder voorafgaande toestemming van de Dierenkliniek.

10.2
De Dierenkliniek is te allen tijde gerechtigd een haar toevertrouwd dier dat acuut geraakt in ernstig lijden zonder uitzicht op herstel te euthanaseren, zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding jegens de eigenaar of eventuele andere rechthebbende. Wel zal de Dierenkliniek zoveel mogelijk proberen de Cliënt vooraf te informeren over de ontstane situatie.